Ochrana osobných údajov & Copyright 

Informačná povinnosť – Ochrana osobných údajov

Pravidlá súťaží Facebook – Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť KRUHOVKA s. r. o., Jasná 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej ako „Kruhovka“ alebo aj „prevádzkovateľ“), spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“.

Prevádzkovateľ webových stránok https://www.kruhovka.sk/

KRUHOVKA s. r. o., Jasná 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísanej v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel:  Sro        Vložka číslo:  30623/R, IČO: 47545488, IČ DPH: SK2023961335 (ďalej ako „Kruhovka“ alebo aj „prevádzkovateľ“)

Email: kruhovka@kruhovka.sk